Algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen – behoudens tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst.
 2. Elke overeenkomst tot aankoop wordt schriftelijk weergegeven in een bestelbon die de koper tekent voor akkoord.
 3. Op de bestelbon aangeduide levertermijnen zijn indicatief. In geval van vertraging door welke oorzaak ook, verzaakt de koper aan welkdanige vordering in betaling van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor bestelde goederen zonder opgave van reden onder rembours te leveren of voor levering betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten zijn voor rekening van de koper.
 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Levering van bestellingen gebeurt franco. Voor leveringen van minder dan 250,00 Euro wordt een forfaitair bedrag van 42,00 Euro aangerekend.
 6. Elke klacht met betrekking tot de verkoop dient schriftelijk en aangetekend aan de verkoper gericht te worden binnen de week na de ontvangst van de goederen.
 7. De koper die een bestelling annuleert zal een forfaitaire en conventioneel begrote schadevergoeding van 25% (ex. BTW) van de prijs van de bestelde goederen verschuldigd zijn, welke vergoeding geacht wordt de verliezen en kosten van de verkoper te dekken.
 8. Al onze facturen zijn betaalbaar op vervaldag, netto en zonder korting, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij ontstentenis van betaling op vervaldag zal de koper van rechtswege op het factuursaldo een intrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en dit in afwijking van art. 1146 B.W.
  Elke factuursaldo is verschuldigd op de zetel van onze vennootschap en elke betaling wordt geacht gedaan te zijn op de zetel van onze vennootschap. Gebrek aan betaling van één factuurbedrag maakt alle saldi onmiddellijk eisbaar ongeacht andere vervaldata.
 9. In geval van niet betaling van de factuursaldi op vervaldag, zal dit bedrag na aangetekende ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventioneel verhogingsbeding van 15% met een minimum van 75 Euro en een maximum van 2.000 Euro, welk schadebeding geacht wordt de schade en verliezen van de koper te dekken.
 10. Clausule van eigendomsvoorbehoud: de verkochte goederen blijven onze eigendom tot alle ermee corresponderende factuursaldi zijn betaald door de koper. Het zal de verkoper volstaan in geval van niet betaling, de koper eenvoudig in kennis te stellen van zijn recht en intentie tot terugname van de goederen. Deze zal voor de koper nooit een aanleiding geven tot schadevergoeding. De op dat ogenblik door de koper betaalde voorschotten zullen gelden als schadevergoeding te meer daar de goederen dan het karakter van tweedehandsgoederen hebben en zij onderhevig zijn aan waardevermindering, onverminderd het recht van de verkoper om elk recht op schadevergoeding te begroten  en te vorderen.
  De koper verzaakt uitdrukkelijk aan de principes van het onroerend door bestemming karakter indien de goederen vb. ingebouwd werden. De koper erkent kennis te hebben van de clausule van eigendomsvoorbehoud vanaf de bestelling van de goederen.
 11. De aansprakelijkheid van de verkoper ten aanzien van schade veroorzaakt door defectueuze goederen en of installaties aan de koper en of derden wordt gedekt door een B.A. polis en zij zal altijd beperkt zijn tot de maximale waarden zoals opgenomen in deze polis. De koper kan op eerste verzoek kennis nemen van deze waarden.
 12. Partijen komen overeen dat alle handelsrelaties tussen hen geregeerd worden door het Belgisch recht en rechtsforum – ook indien het handelsverkeer grensoverschrijdend is cfr de wetgeving ter zake en zij komen overeen dat elke betwisting zal voorgelegd worden naar de keuze van de verkoper hetzij aan de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, hetzij aan deze van de woonst of zetel van de koper.
 13. Deze algemene voorwaarden worden geacht te primeren boven eventuele voorwaarden van de koper tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Webshop powered by Marcando