Privacyverklaring Goldman NV

V1 15/06/18

Goldman NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

1) Verwerkingsdoeleinden

Goldman NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Goldman NV verzamelt geen gevoelige gegevens.

2) Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ,van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3) Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Goldman NV verbonden zijn of met enige andere partner van Goldman NV : leveranciers, transporteurs, techniekers of onderaannemers.
Goldman NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4) Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: isabelle@goldmannv.be

6) Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

7) Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

8) Meer informatie

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij:

Goldman NV
Isabelle Vancraeynest
Zaakvoerder
Kortrijkstraat 53
8770 Ingelmunster
Tel 051/33.77.90
isabelle@goldmannv.be